HOME | STAAT VAN DIENST | FOTO'S | KRIJGSGEVANGENSCHAP | NEDERLANDS-INDIE | SCHEPEN | NOSTALGIE | AMCO | GASTENBOEK | LINKEN | VERHALEN | INDIE VETERANEN | INFO | MUZIEK | OPROEP VETERANEN | VERHALEN VAN KRIJGSGEVANGENEN. | GESCHIEDENIS 1 | GESCHIEDENIS 2 | GESCHIEDENIS 3

                                              

              

                                          INFO

      

 

                          KORPS   MARINIERS

                                    1665-2005

                        

400ste geboortedag van de oprichter van het Korps.

MICHIEL DE RUYTER.

                                          SOERABAJA 1900-1950

Mariniersmuseum.

Wijnhaven 7-13  3011WH Rotterdam 010-4129600

exposities 2007. Films uit de oude doos.

 

Persbericht

 

Steenwijk, december 2007

 

Dit jaar vond op donderdagmiddag 28 juni in villa Rams Woerthe in Steenwijk de eerste lokale veteranenbijeenkomst plaats. Ook elders in het land kwamen  in de week voorafgaand aan de landelijke veteranendag op 29 juni honderden veteranen bij elkaar op plaatselijke bijeenkomsten. Dit werd door de veteranen zeer gewaardeerd, ook in Steenwijkerland. De gemeente heeft daarom besloten hieraan een vervolg te geven en jaarlijks een veteranenbijeenkomst te houden in eigen gemeente. Voor de invulling van het programma van  2008 en volgende jaren is de hulp ingeroepen van een kleine groep veteranen (jonge en iets minder jonge oud-militairen), die zich op 2 oktober jl. verenigd hebben in het Veteranencomité Steenwijkerland.

Op 31 oktober is er een kennismakingsgesprek geweest met burgemeester Apotheker en deze week is het Veteranencomité Steenwijkerland bijeen geweest om een voorlopige invulling van de middag te maken. Dit voorstel is onderweg naar het college van burgemeester en wethouders en zodra het programma definitief is, wordt dit bekend gemaakt.

 

De lokale veteranenbijeenkomst vindt in 2008 plaats op donderdagmiddag 26 juni, wederom in of rond villa Rams Woerthe in Steenwijk. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle veteranen in Steenwijkerland en hun partners.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Peter van der Meulen, Waardeel 55 in Steenwijk, telefoon: 0521 – 513154 of Joop Zuithoff, Burgemeeester van Gerrevinklaan 19 in Oldemarkt, telefoon: 0561-451830.

 

 

Museum Bronbeek.    zaterdag 12 mei 2007 Korps-reünie.

Velperweg 147, Arnhem.

 de webmaster GASTENBOEK

 

                                    

 NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI.

1945 Nationaal Comite Herdenking Capitulaties.

    VLAGGENPROTOCOL.

Het Wilhelmus,het Nederlandse volkslied,bestaat uit 15 coupletten ,waarvan de begin letters van elk couplet samen het woord Willem van Nassov vormen.

1e couplet
Wilhelmus van Nassouwe                                  
Ben ick van Duytschen Bloedt,                               
Den Vaderland ghetrouwe                                
Blijf ick tot inden doet;                                   
Een Prince van Orangien                                   
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert.

2e couplet
I
n Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om Land, om Luyd ghebracht:
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick sal wederkeeren
In mijnen Regiment.

3e couplet
Lijdt U, mijn Ondersaten,
Die oprecht zijn van aert,
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy nu beswaert:
Die vroom begheert te leven,
Bidt Godt nacht ende dach.
Dat Hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach.

4e couplet
L
ijf ende goed al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn Broeders, hooch van Namen,
Hebbent u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven,
In Vrieslandt in den Slach,
Sijn siel int eewich leven
Verwacht den jonghsten dach.

5e couplet
E
del en Hooch gheboren
Van Keyserlicken stam:
Een Vorst des Rijcks vercoren,
Als een vroom Christen-man,
Voor Godes Woort ghepreesen,
Heb ick vrij onversaecht,
Als een helt zonder vreesen
Mijn edel bloet gewaecht.

6e couplet
M
ijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t'aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

7e couplet
V
al al die my beswaren,
End mijn vervolghers zijn,
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Dat sy my niet verasschen
In haeren boosen moet,
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet.

8e couplet
A
ls David moeste vluchten
Voor Saul den tyran:
Soo heb ick moeten suchten
Met menich edelman:
Maer Godt heeft hem verheven,
Verlost uit alder noot,
Een Coninckrijck ghegheven
In Israël, seer groot.

9e couplet
N
a tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt, mijn Heer, dat soet,
Daer na so doet verlanghen
Mijn vorstelick ghemoet,
Dat is, dat ick mag sterven
Met eeren, in dat velt,
Een eeuwich rijk verwerven
Als een ghetrouwe helt.

10e couplet
N
iets doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet,
Dan dat men siet verarmen
Des Conincks landen goet,
Dat ud de Spaengiaerts crencken,
O edel Neerlandt soet,
Als ick daeraen ghedencke,
Mijn edel hert dat bloet.

11e couplet
A
ls een Prins opgheseten
Met mijnes heyres cracht,
Van den tyran vermeten
Heb ick den slach verwacht,
Die, by Maestricht begraven,
Bevreesde mijn ghewelt;
Mijn ruyters sach men draven
Seer moedich door dat velt.

12e couplet
S
oo het den wil des Heeren
Op die tijt had gheweest,
Had ick geern willen keeren
Van u dit swaer tempeest:
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert,
Die men altijt moet loven,
En heeftet niet begeert.

13e couplet
S
eer christlick was ghedreven
Mijn princelick ghemoet,
Stantvastich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet,
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat Hy mijn saeck wil reden,
Mijn onschult doen oircont.

14e couplet
O
orlof mijn arme schapen,
Die zijt in grooten noot.
U Herder sal niet slapen,
Al zijt ghy nu verstroit:
Tot Godt wilt u begheven,
Sijn heylsaem woort neemt aen,
Als vrome Christen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.

15e couplet
V
oor Godt wil ick belijden
End sijner grooter macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere,
Der hoochster Majesteyt,
Heb moeten obedieren,
In der gherechticheyt.

 

 

Veteranen Informatie Punt.Pagina van het Legermuseum m.b.t. Indie Veteranen.

Demonstratie Veteranendatabase.

 

Nationaal Comite Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen

Nationaal Comite 4 en 5 mei

Oorlogsmonumenten

 

 DE FUNCTIE VAN INSPECTEUR DER VETERANEN

[ dit onderstaande stukje is verder te lezen in de bovenstaande link onder de rubriek Taken.]

Sinds 1991 is de IGK door de Minister van Defensie tevens benoemd tot Inspecteur der Veteranen. De Minister van Defensie ging tot deze benoeming over onder verwijzing naar zijn nota Zorg voor veteranen in samenhang van 26 maart 1990. Hierin gaf hij aan, dat de aandacht en belangstelling van hooggeplaatste autoriteiten uit krijgsmacht en samenleving bij herdenkingen, plechtigheden en grote manifestaties van veteranen bijzonder worden gewaardeerd.

 

 Informatie-en coordinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen.

  Zet zich in voor een optimale zorg en maatschappelijke 

                                                                                   erkenning voor Nederlandse veteranen en hun 

                                                                                   gezinnen.

      Stichting Veteranen Platform.  

Herkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies. Eer en nazorg.

 

N.E.S.W.A. The Netherlands Ex-Servicemen & Women's Association

 

 

Oorlogsveteranen van alle krijgsmachtdelen met veel informatie en nieuws.

 

 Ook veel hulp linken

 

 

Kijk daar eens bij de rubriek Beeldarchief.

Men kan op afspraak foto's en beeldmatriaal bekijken en ook video banden bestellen[ b.v. Politionele acties in het voormalig Ned-Indie , mobilisatie enz.]

 

Laatste wijziging op: 23-06-2008 08:59